از اخبار و رویداد های کالج بیمه مطلع شوید

برگزاری وبینار آموزشی 

مدیران تیم کالج بیمه، ستارگان آتیه سازان

«استاد: جناب آقای قریشی، عضو هیات موسس آتیه سازان»